Leasing av logistikbyggnader ger DHL Exel Supply Chain flexibilitet

Moderna, flexibla och strategiskt belägna logistikbyggnader är en konkurrensfaktor för handels- och industriföretag. DHL Exel Supply Chain, ett av de ledande globala företagen inom supply chain management, har valt att hyra logistikanläggningar av ProLogis i flera europeiska länder – sammanlagt rör det sig om drygt 810 000 m² varav cirka 330 000 m² i Europa. I Sverige hyr DHL Exel Supply Chain cirka 6 000 m² i ProLogis Park Göteborg i Torslanda sedan i juli 2006.DHL case 5

Allt fler företag väljer att hyra logistikanläggningar i stället för att äga själva. För DHL Exel Supply Chain är detta en global policy. Fördelarna är minskad kapitalbindning och flexibilitet när det gäller avtalsperioder och lokalisering, utifrån kundföretagens behov.

– Vi vill vara flexibla och vår strävan är att hyresavtalen för logistikanläggningarna och logistikavtalen med våra kunder ska vara lika långa. Dessutom vill vi koncentrera alla våra resurser på att serva våra kunder och utveckla våra logistiksystem, säger Pontus Norberger, projektledare och ansvarig för implementeringen av DHL Exel Supply Chains logistikverksamhet i Torslanda.

Den europeiska utvecklingen går mot regionala logistikstrukturer, där avancerade logistikanläggningar fungerar som nav. Storstockholm, Göteborgsområdet och Öresundsregionen är knutpunkter för logistikverksamhet, inte enbart för Sverige utan även för övriga Norden och Baltikum.

DHL Exel Supply Chain har beslutat att Göteborg är en strategisk lokalisering för en del av företagets lagerverksamhet, särskilt med tanke på fordonsindustrins behov av effektiva materialflöden.

– Vi tog kontakt med flera företag som tillhandahåller logistikanläggningar och vi hade även en dialog med våra kolleger hos Exel i England, som har goda erfarenheter av ProLogis. Hösten 2005 fattade vi beslutet att skriva kontrakt med ProLogis för anläggningen i Torslanda, berättar Pontus Norberger.

Tiden är ett konkurrensmedel i logistikbranschen, inte enbart för gods- och informationsflöden utan även när det gäller konstruktion och byggnation av logistikanläggningar. För DHL Exel Supply Chain var byggtiden en avgörande faktor eftersom företagets första kund, Delphi, var på väg in när samarbetet med ProLogis precis hade startat.

– Lear Corporation hyrde redan ett omfattande utrymme i ProLogis Park Göteborg och tack vare de goda kontakterna mellan ProLogis och Lear fick vi hyra ett par tusen kvadratmeter av Lear under några månader. Det var tight men Delphi hade som villkor att vi kom igång innan vår anläggning var klar och det fungerade med hjälp av ProLogis. Två månader mellan påskrivet avtal och första leverans av Delphis produkter till Volvo, det är snabbt även i den här branschen, säger Pontus Norberger.

I juli 2006 kunde DHL Exel Supply Chain lämna Lears lokaler och flytta in i den nya anläggningen och i augusti började leveranserna till Volvo ske därifrån.

Delphi, som är ett globalt företag inom fordonssystem, fordonskomponenter och mobilelektronik, producerar detaljer som används i Volvo Cars produktionsanläggning i Göteborg. DHL Exel Supply Chain har uppdraget att sköta lagerhanteringen i Torslanda och leveranserna till Volvo Cars. Flödena är omfattande och snabba, vilket förutsätter effektiva system, en modern logistikbyggnad och ett rationellt arbetssätt.

På den svenska marknaden samverkar ProLogis med Logistic Contractor, som är specialister på byggnation av avancerade logistikanläggningar. Logistikbyggnaderna i ProLogis Park Göteborg uppfyller kraven på modern, effektiv lagerhantering och har en sammanlagd yta på 45 000 m², varav DHL Exel Supply Chain för närvarande hyr cirka 6 000 m².

– ProLogis har tillgodosett våra behov för anläggningen. Vi har haft en tät dialog i hela processen och gemensamt kommit fram till snabba beslut som fungerat för båda parter, säger Pontus Norberger.

Kort om DHL Exel Supply Chain

DHL Exel Supply Chain är ett ledande globalt företag inom Supply Chain Management. Företaget är verksamt inom integrerad tredjepartslogistik (3PL) och sköter hela logistikkedjan från produktion till slutleverans hos kundens kund med stöd av kvalificerade IT-tjänster. DHL Exel Supply Chain omsätter totalt cirka 6,3 miljarder pund och är verksamt på cirka 2 000 platser i 135 länder.
Se även: www.dhl.se
För ytterligare information kontakta: Pontus Norberger, projektledare, DHL Exel Supply Chain i Göteborg, mobil +46 (0)708-59 73 09, e-post: pontus.norberger@dhl.com