INTEGRITETSPOLICY

Senast ändrad: mars 2019 

Tack för att du är en av Prologis värdefulla besökare. Du är viktig för oss, och vi respekterar din integritet. 

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) (tillsammans med våra användarvillkor (”Användarvillkoren”) och eventuella andra dokument som hänvisas till däri) anger grunderna för hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från eller om dig, eller som du lämnar till oss. Med personlig information eller personuppgifter avses information som gör att det direkt eller indirekt går att identifiera dig eller andra fysiska personer (”Personuppgifter”). Läs följande text noggrant så att du förstår våra åsikter och vår praxis när det gäller dina Personuppgifter och vår behandling av dem. Denna policy ger dig även information om din rätt till integritet och hur du utövar denna. 

Personuppgiftsansvarig 

Prologiskoncernen består av ett antal olika juridiska personer som är bildade i eller utanför Europa. Denna Integritetspolicy har utfärdats å Prologis-koncernens vägnar i Europa, och när vi skriver ”Prologis”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” hänvisar vi till den Prologis-enhet som är personuppgiftsansvarig – med andra ord, den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och avgör metoderna för och syftet med denna behandling. Här hittar du en förteckning över personuppgiftsansvariga. 

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy,kontakta oss

Prologis Sweden Management AB   
Vädursgatan 5, 
Göteborg, 412 50, 
Sweden  
www.prologis.se  

Tredjepartslänkar

De webbplatser och andra nättjänster som hostas eller tillhandahålls av Prologisgruppen eller av tredje parter å Prologis vägnar (”Webbplatserna”) innehåller hyperlänkar till andra webbplatser utan koppling till oss. Dessa andra webbplatser kan ha policyer och praxis kring hanteringen av information som skiljer sig från våra. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte heller för deras integritetspolicyer, praxis eller innehåll, och de omfattas inte av denna Integritetspolicy. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyerna för dessa andra webbplatser efter att du lämnat våra Webbplatser. 

Den information vi samlar in om dig 

Vi kan samla in, lagra eller på annat sätt behandla olika slags Personuppgifter beroende på hur vi interagerar med dig. De kategorier av Personuppgifter vi samlar in omfattar: 

 • Identitetsuppgifter, exempelvis förnamn, efternamn, användarnamn eller någon liknande identifiering, titel, födelsedatum och kön, 

 • Kontaktuppgifter, inklusive adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer, 

 • Finansiell information, inklusive kontouppgifter och betalningsrelaterad information, 

 • Data från övervaknings- och nummerskyltskameror, vilket innebär bilder eller inspelningar från övervakningskameror av dig eller ditt fordon och automatisk nummerskyltsigenkänning av ditt fordon, när du befinner dig i våra fastighetsparker eller vid våra fastigheter, 

 • Kundkännedomsinformation eller uppgifter som inhämtas vid kontroller eller due diligence-kontroller, vilket kan omfatta Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, omnämnanden på sanktions- eller begränsningslistor, om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning eller har eller har haft kopplingar till en sådan person, liksom information om korruption, brott, regulatoriska böter och viten eller negativ publicitet, 

 • Teknisk information, inklusive IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszonsinställningar och platsinformation, typer och versioner av insticksprogram, operativsystem och plattformar samt annan teknisk information om de enheter du använder för att få tillträde till Webbplatserna, 

 • Profilinformation, vilket omfattar användarnamn och lösenord, preferenser, feedback och svar på undersökningar, 

 • Användarinformation, vilket omfattar information om hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive Webbplatserna. 

 • Marknads- och kommunikationsuppgifter, vilket omfattar dina preferenser när det gäller marknadsföringsinformation och -material från oss och våra tredjepartsleverantörer, samt dina kommunikationspreferenser, 

 • Evenemangsdata, inklusive Kontaktuppgifter, gästinformation och annan relevant information, dina preferenser vad gäller resor, boende och måltider, inklusive krav som rör din kost, samt foton eller videofilmer från evenemang organiserade av oss (i den utsträckning du givit ditt medgivande till att vi använder sådana foton och videofilmer). 

Vi kan även samla in, använda och dela Aggregerade uppgifter, exempelvis statistisk eller demografisk information, oavsett syfte. Aggregerade uppgifter kan komma från dina Personuppgifter, men de anses inte utgöra Personuppgifter i lagens mening då inte röjer din identitet, varken direkt eller indirekt. Vi kan exempelvis aggregera Användarinformation för att räkna ut hur många procent av användarna som använder en viss funktion på webbplatsen. Om vi slår samman eller kopplar ihop Aggregerade uppgifter med dina Personuppgifter så att du direkt eller direkt kan identifieras behandlar vi emellertid de sammanslagna uppgifterna som Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. 

Vi samlar inte in några Särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta omfattar information om ras eller etnicitet, trosuppfattning eller filosofisk uppfattning, sexliv, sexuell läggning, politisk åsikt, medlemskap i fackförbund, information om hälsa eller genetisk och biometrisk information). Vi ber dig uttryckligen att inte ge oss någon information som tillhör Särskilda kategorier av Personuppgifter. 

Hur vi samlar in dina Personuppgifter 

Den typ av Personuppgifter vi samlar in om dig beror på vårt förhållande med dig enligt den mer utförliga beskrivningen nedan. 

Information du ger oss 

Du kan ge oss Personuppgifter genom att fylla i uppgifter i ett formulär (antingen på nätet eller i pappersform) eller genom att korrespondera med oss (via post, telefon, epost eller på annat sätt), exempelvis när du: 

 • hör dig för om våra produkter eller tjänster, inklusive lokalhyra i våra fastigheter eller investeringsmöjligheter, 

 • överväger att ingå, eller ingår, avtal med oss, 

 • interagerar med oss inom ramen för vårt avtals- eller affärsförhållande, 

 • arbetar i eller besöker någon av våra fastigheter eller fastighetsparker, 

 • använder våra webbplatser, exempelvis genom att skapa ett konto på någon av våra Webbplatser eller prenumerera på vår tjänst, våra publikationer, ett webbaserat verktyg eller våra plattformar, 

 • ber oss skicka dig marknadsföringsinformation eller -material, 

 • registrerar dig för eller närvarar vid något av våra evenemang, 

 • deltar i en tävling eller tar del av ett reklamerbjudande, 

 • ger oss feedback via en undersökning eller på annat sätt, eller 

 • söker jobb hos oss. 

Det är viktigt att de Personuppgifter du ger oss är korrekta och aktuella. Håll oss informerade via avsnittet ”Hur du kontaktar oss” om eventuella ändringar av dina personuppgifter som kan vara av relevans för oss. 

Information som vi mottar från andra källor 

Vi kan även ta emot vissa Personuppgifter från andra källor. Om Prologis exempelvis har ett affärsförhållande med den organisation du representerar kan det hända att dina kollegor eller andra affärskontakter ger oss information om dig, exempelvis dina Kontaktuppgifter eller information om din roll i förhållandet. 

Prologis kan även ta emot Personuppgifter från tredjepartsleverantörer eller offentligt tillgängliga informationskällor, exempelvis för att underlätta våra affärsbehov, skydda vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter enligt lagar och regler. Exempel på sådana uppgifter omfattar: 

 • Teknisk information från analysleverantörer, marknadsföringsnätverk och sökmotorleverantörer (exempelvis Google, Google Analytics och Google Ads), 

 • Identitets- och Kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor, exempelvis handels- och bolagsregister, 

 • Identitets- och Kontaktuppgifter från i) tredjepartsleverantörer av tjänster som vi har kontakt med när vi bedriver vår verksamhet, inklusive mäklare, agenter, konsulter, byggentreprenörer, kapital- och fastighetsförvaltare, säkerhetsföretag, städ- och underhållsleverantörer, tredjepartslångivare, banker, värderingsmän och försäkringsgivare, ii) professionella rådgivare som jurister, notarius publicus, revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare, iii) våra affärspartners, exempelvis joint venture-partners och investerare, och/eller iv) våra motparter, exempelvis vid ett förvärv eller en avyttring av tillgångar, och vad gäller de ovanstående, om tillämpligt, även deras underleverantörer (”Tredje parter”), 

 • Kundkännedomsinformation och information för att bekämpa penningtvätt, backgrundskontroller och liknande syften från kreditinformationsföretag samt företag som är involverade i kontroller och due diligence-undersökningar, 

 • Data från övervaknings- och nummerskyltskameror samt tillträdesinformation (om tillgängligt) från våra tredjepartsleverantörer, exempelvis säkerhetsföretag, i säkerhets- eller statistiksyfte, eller i händelse av en säkerhetsincident. 

Automatiska uppgifter, cookies och övriga spårningsenheter 

Vi sparar information om din dator eller enhet och/eller spårar din aktivitet när du använder Webbplatserna. Vi kan exempelvis spara information om hur många gånger du klickar på en hyperlänk, avgöra om du kom till Webbplatserna via en särskild internetlänk eller annons, eller spåra din väg på Webbplatserna. Denna automatiska datainsamling kan exempelvis omfatta Teknisk information och information som samlats in av cookies, IP-adresser, logginformation, webbläsarinformation och spårpixlar (”Automatisk information”). 

Vi använder Automatisk information för att rapportera aggregerad aktivitet på Webbplatsen och för att bättre förstå användarnas behov, så att vi kan fatta informerade beslut om Webbplatsernas innehåll och utformning. Vi kan även använda denna Automatiska information för att ge dig en personligt anpassad upplevelse av Webbplatserna. Vi kan även dela med oss av Automatisk information till tredje part. Om du ger oss dina Personuppgifter kan vi slå samman och använda Automatisk information tillsammans med Personuppgifterna, och all sådan sammanslagen information kommer då att behandlas som Personuppgifter. 

En del av vårt innehåll på nätet, exempelvis annonser, kan tillhandahållas av tredje parter som samlar in Automatisk information om dina aktiviteter på nätet. Exempel på sådana tredje parter är Google Ads och Burst Media. Information som samlas in av tredje parter är föremål för deras egna integritetspolicyer, och Prologis ansvarar inte för deras integritetspolicyer, praxis eller innehåll. 

För ytterligare information om användningen av cookies, se vår Cookiepolicy. 

Hur vi använder och delar dina Personuppgifter 

Vi kommer endast att använda Personuppgifter när detta är tillåtet enligt lag. I de flesta fall kommer vi att använda dina Personuppgifter under följande omständigheter: 

 • för att fullgöra det kontrakt vi håller på att ingå eller har ingått med dig, 

 • när det är nödvändigt för våra (eller en tredje parts) berättigade intressen, och dina intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa intressen, 

 • för att efterleva en skyldighet enligt lag, eller 

 • under begränsade omständigheter, när vi har ditt medgivande till behandlingen av dina Personuppgifter. 

Syftet med användningen av dina Personuppgifter 

Vi kan behandla dina Personuppgifter i ett eller fler av följande syften, beroende på vårt förhållande med dig: 

 • för att registrera dig som ny kund, investerare, tjänsteleverantör eller affärspartner och för att etablera ett avtals- eller affärsförhållande med dig, 

 • för att hantera förhållandet med dig, inklusive för att i) tillhandahålla information och tjänster som rör vår verksamhet samt våra produkter, tjänster och investeringsmöjligheter, ii) ge dig tillgång till våra fastigheter och fastighetsparker, iii) kontakta dig med svar på frågor, kommentarer och förslag eller annars kontakta dig vid behov, iv) ta emot varor eller tjänster från dig, v) hantera betalningar, arvoden och avgifter, och vi) be dig delta i undersökningar, 

 • för att administrera och skydda vår verksamhet, inklusive arrangera underhåll och reparationer av våra fastigheter och fastighetsparker, rapportera in incidenter, skador eller möjliga försäkringsanspråk, i driftskontinuitetssyfte, schemalägga fastighetsvisningar och inspektioner, fatta beslut om att välja kunder, investerare, leverantörer och tjänsteleverantörer och därmed förknippad riskhantering, rulla ut och utveckla våra produkter och tjänster, upptäcka och förhindra bedrägeri eller andra olagliga handlingar, 

 • för att ge dig marknadsinformation och -material, inklusive bjuda in dig till evenemang organiserade av Prologis, ta fram förslag och rekommendationer till dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, ge dig möjlighet att ta del av reklamerbjudanden, t.ex. delta i tävlingar eller utlottningar, och administrera dessa reklamerbjudanden, tillhandahålla relevant Webbinnehåll och annonser till dig samt mäta eller förstå effektiviteten hos vår annonsering, i samtliga fall i enlighet med gällande lagar om direktmarknadsföring, 

 • för att bedriva IT-förvaltning, inklusive infrastrukturförvaltning och IT-säkerhet, administrera och skydda våra Webbplatser, inklusive i) felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data, ii) meddela dig om uppdateringar av Webbplatserna eller övriga tjänster, iii) spåra din användning av Webbplatserna i interna marknadsundersökningar, och iv) förbättra Webbplatserna och de produkter och tjänster som Prologis marknadsför eller tillhandahåller via Webbplatserna, 

 • för att använda dataanalys för att förbättra våra Webbplatser, affärsprocesser, produkter, tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser, 

 • för att identifiera trender inom fastighetssektorn och skapa aggregerad forskning och statistiska studier, 

 • för publicering i artiklar, berättelser, samlingar och andra publikationer i skriftliga, multimediala eller andra format, med ditt uttryckliga medgivande i den utsträckning detta krävs, 

 • för att uppfylla alla krav enligt lagar och regler som gäller vår verksamhet eller som annars krävs av lagar och regler, eller på begäran av behöriga myndigheter, eller för att skydda personer eller egendom, eller för att hjälpa oss förebygga eller utreda bedrägerier, eller för att driva igenom våra användarvillkor eller andra av Prologis policyer, eller 

 • i samband med ett förvärv, ett sammangående, en omstrukturering, en försäljning eller någon annan överföring som rör vår verksamhet helt eller delvis. 

Vi kan från tid till annan granska Personuppgifter som lagrats i våra system – bland annat innehållet i och annan information som rör din e-post och andra kommunikationer med oss – för regelefterlevnad och för att skydda vår verksamhet enligt beskrivningen ovan. Detta kan omfatta granskningar i syfte att yppa information som är relevant vid rättstvister och/eller granskningar av arkiv som är relevanta för interna eller externa regulatoriska utredningar eller brottsutredningar. 

I den utsträckning detta är tillåtet enligt lag kommer dessa granskningar att genomföras på ett rimligt och proportionerligt sätt och godkännas på lämplig ledningsnivå. De kan i slutänden leda till att information om dig yppas till behöriga myndigheter eller till motparten i en rättstvist. 

Dina e-postmeddelanden och övriga kommunikationer kan även emellanåt granskas av andra personer än den medarbetare du ursprungligen kommunicerade med, i normala företagsledningssyften (exempelvis om en medarbetare är ledig eller har slutat på Prologis). 

Vi kommer endast att behandla dina Personuppgifter i den utsträckning detta är nödvändigt för att söka uppnå ovan beskrivna syften. Om vi enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har ingått med dig behöver samla in Personuppgifter, och du inte ger oss dem när vi ber dig, kanske vi inte kan fullgöra det avtal som vi har ingått (eller försöker ingå) med dig eller tillhandahålla den aktuella produkten eller tjänsten. 

Vi kommer inte att använda dina Personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial om du har uttryckt att du inte vill motta sådant material. Om du inte längre vill att vi skickar dig marknadsföringskommunikationer kan du meddela oss detta genom att justera dina preferenser i de formulär och länkar som tillhandahålls i detta syfte i våra elektroniska marknadskommunikationer eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. 

Om du vill ha ytterligare information om de syften i vilka vi använder dina Personuppgifter, kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. 

Mottagare av information 

Vi kan komma att dela med oss av dina Personuppgifter i ovanstående syfte, med: 

 • Prologis närstående bolag som har ett legitimt intresse av att motta uppgifterna och använda dem i våra interna affärsprocesser, 

 • tredje parter (enligt definitionen ovan), 

 • utvalda tredje parter, inklusive analystjänster och sökmotorleverantörer, som hjälper oss med hosting, support, förbättringar och optimering av Webbplatserna, 

 • tjänsteleverantörer som tillhandahåller tredjeparts-IT-tjänster och systemadministration, 

 • tredje parter till eller med vilka vi kan komma att sälja, slå samman eller överföra (delar av) vår verksamhet eller våra tillgångar, 

 • tredje parter som tillhandahåller marknadsförings-, reklam- eller kommunikationstjänster eller relaterade tjänster till Prologis, exempelvis evenemangsorganisatörer och marknadsförings- eller webbyråer, och/eller 

 • tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som kräver att behandlingsaktiviteter redovisas under vissa omständigheter. 

Internationell dataöverföring 

Vi överför Personuppgifter inom och mellan Prologis olika kontor i världen. Vi har infört vissa skyddsåtgärder och ingått avtal avseende överföring av Personuppgifter. Internationella överföringar av information mellan Prologiskoncernens europeiska och amerikanska delar baseras på de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen enligt hänvisningen i artikel 46 av den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan kontakta oss för att begära ytterligare information om (inklusive en kopia av) dessa arrangemang (se avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan). 

Med avseende på överföringen av Personuppgifter till tredje part bedömer Prologis huruvida särskilda dataskyddsåtgärder behöver implementeras med dessa tredje parter i förväg och implementerar vid behov sådana säkerhetsåtgärder. 

En översikt över de länder där Prologis är verksamt finns på www.prologis.com

Datalagring 

Prologis strävar efter att inte lagra Personuppgifter längre än vad som rimligen krävs för behandlingssyftet. Den tillämpliga lagringsperioden beror på det syfte i vilket Personuppgifterna erhölls och på de särskilda datalagringskrav som föreskrivs i tillämpliga lagar som kan innebära att information måste lagras under en viss tid. 

Vi kan komma att lagra Personuppgifter under en längre period än vad som är nödvändigt enligt behandlingssyftet vid ett klagomål eller om vi anser att det finns risk för en rättslig tvist som rör vårt förhållande med dig. Under vissa omständigheter, exempelvis i forskningssyfte eller för statistiska ändamål (inklusive genomförandet av aggregerade statistiska studier), kommer vi att anonymisera dina Personuppgifter, och vi kommer då att använda denna information utan tidsbegränsning och utan ytterligare meddelande till dig. 

Informationssäkerhet 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning, yppande, ändringar eller förstörelse. Prologis åtar sig att säkerställa att Personuppgifter endast är tillgängliga på behovsbasis. 

Du bör komma ihåg att inga överföringar över internet är 100 procent säkra eller felfria, så överväg noggrant vilken typ av information du skickar oss via internet. 

Vi har infört processer för att ta itu med misstänkta eller faktiska personuppgiftsincidenter och kommer, om lagen föreskriver det, att meddela dig och den aktuella tillsynsmyndigheten i händelse av en sådan incident. 

Barns integritet 

Vi samlar inte medvetet in eller lagrar information om barn under 18 år. Ingen del av Webbplatserna är utformad på ett sätt som är ägnat att attrahera barn under 18 år, och enligt våra Användarvillkor måste du faktiskt vara 18 år eller äldre för att använda våra Webbplatser. Genom att använda Webbplatserna bekräftar du att du inte är under 18 år. 

Om ett barn har gett oss Personuppgifter kan barnets förälder eller vårdnadshavare (eller någon annan individ som har en sådan rätt baserat på lokal rätt) kontakta oss för att be oss radera informationen från våra register. För att göra detta, kontakta Prologis via den information som anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss Personuppgifter utan tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare kommer vi att vidta åtgärder för att avlägsna denna information. 

Den registrerades rättigheter 

Som fysisk person har du ett antal rättigheter som kan utövas med avseende på de Personuppgifter vi har om dig. Du har exempelvis rätt att: 

 • begära tillgång till dina Personuppgifter. Du har rätt att begära en kopia av de Personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem enligt lag. 

 • begära rättelse av de Personuppgifter vi har om dig. Du kan begära att all ofullständig eller felaktig information vi har om dig rättas. 

 • begära radering av dina Personuppgifter. Du kan begära att vi raderar eller avlägsnar Personuppgifter som vi inte har goda skäl att fortsätta behandla. 

 • invända mot behandlingen av dina Personuppgifter om vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje mans berättigade intresse) och det finns någonting i din särskilda situation som gör att du vill invända mot behandlingen av denna orsak. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. 

 • begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Du har rätt att be oss avbryta behandlingen av dina Personuppgifter, exempelvis om du vill att vi ska säkerställa att anledningen till behandlingen är riktig. 

 • begära att dina Personuppgifter överförs till en annan part. 

Observera att vi under vissa förhållanden kanske inte kan eller får lov att tillmötesgå din begäran, exempelvis om vi har en lagstadgad skyldighet att behålla eller behandla vissa av de Personuppgifter vi har om dig. Om detta är fallet låter vi dig veta det så snart som möjligt. Det kan hända att vi måste begära ut viss information om dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att få tillgång till informationen eller utöva dina andra rättigheter. 

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss via den information som anges i avsnittet ”Hur du kontaktar oss” nedan. 

Användarvillkor och uppdateringar av Integritetspolicyn 

Din användning av Webbplatserna utgör din acceptans av villkoren i denna Integritetspolicy enligt de uppdateringar som görs från tid till annan, inklusive vår insamling och användning av Personuppgifter, liksom av våra Användarvillkor. Klicka här för att granska våra Användarvillkor i sin helhet.  

Integritetspolicyn kan ändras vid behov, så du bör granska Integritetspolicyn från tid till annan. Den ändrade Integritetspolicyn börjar gälla när den läggs upp på Webbplatserna, och vi kommer att göra en anteckning överst på den första sidan om vilken dag de senaste ändringarna gjordes. Din fortsatta användning av Webbplatserna efter att ändringar av Integritetspolicyn lagts upp innebär att du accepterar ändringarna och vår användning av dina Personuppgifter i enlighet med den reviderade policyn. Prologis kan, men har ingen skyldighet att, meddela dig om sådana ändringar av Integritetspolicyn via e-post eller i någon annan kommunikation. 

Hur du kontaktar oss 

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi behandlar dina Personuppgifter, kontakta oss

Du har även rätt att klaga till den lokala dataskyddsmyndigheten. En lista över EU:s dataskyddsmyndigheter framgår här: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Vi skulle emellertid uppskatta om vi kunde få chansen att besvara dina frågor innan du kontaktar myndigheten. Tveka inte att kontakta oss i första hand. 

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.