Från nya arbetstillfällen till ett utökat skatteunderlag – logistikfastigheter ger långtgående effekter på den föränderliga världsekonomin och framtidens varuflöden.

Logistikfastigheter bidrar nu till att leverera varor till tidsmedvetna kunder snabbare än någonsin förut. Som en vital länk i världens varuflödeskedjor ser Prologis många av dessa varor passera våra distributionscenter varje år. Det handlar om produkter ur det breda utbud som gör det moderna livet möjligt: mat och dryck, hushållsartiklar, mode, bilar, elektronik, byggnads- och transportutrustning, industrimaskiner, sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Logistikfastigheter är mycket mer än bara distribution av varor. Prologis effekt på världsekonomin och tillväxten på arbetsmarknaden är påtaglig och kanske oväntad.

I vår ekonomiska effektanalys vägs hela vår och våra kunders verksamhet och dess bidrag till världsekonomin in. Som världsledande inom logistikfastigheter vet vi att vår verksamhet har en betydande effekt på världsekonomin. Men hur stor, egentligen? Vi har i samarbete med Oxford Economics genomfört en grundlig studie för att samla in och analysera data för att ta reda på följande:

 1. Det ekonomiska värdet av de varor som passerar genom våra anläggningar
 2. Den världsekonomiska effekten av vår verksamhet
 3. Antalet sysselsatta i våra fastigheter
 4. Prologis direkta effekt på sysselsättningen i världen
 5. Våra kunders bidrag till det globala skatteunderlaget1

Vi kom fram till:

1. Det ekonomiska värdet av de varor som passerar genom Prologis anläggningar saknar motstycke i branschen.

Värdet av som passerar genom våra fastigheter varje år är nästan 1,3 biljoner dollar. Med tanke på att BNP för de 19 länder i vilka vi verkar är 53,2 biljoner dollar, står varuflödet genom våra anläggningar för 2,4 % av deras totala ekonomiska produktion. I ett ännu vidare perspektiv står varuflödet genom Prologis anläggningar för 1,7 % av den globala BNP:n på 75,3 biljoner.

Vid 2016 års slut ägde och drev Prologis 58 miljoner kvadratmeter logistikfastigheter fördelade på 3 147 byggnader på fyra kontinenter – vilket motsvarar mer än hela den kombinerade moderna logistikindustrin i Kina, Japan, Singapore och Korea. Prologis och Oxford Economics försiktiga bedömning är att kapaciteten uppgår till 2,2 miljoner dollar per 100 kvadratmeter.

ffog-research_1
ffog-research_2

2. Logistikkluster ger en betydande indirekt positiv effekt för de lokalsamhällen och länder i vilka de är belägna.

ffog-research_3

Sammantaget påverkar Prologis och våra kunder BNP med nästan 200 miljarder dollar, vilket motsvarar ett värde på drygt 500 miljoner dollar per dag världen över. Av det totala ekonomiska värdet utgörs 70 miljarder dollar av direkta effekter, 58 miljarder av indirekta effekter och 67 miljarder av härledda effekter.3

ffog-research_4
ffog-research_5

3. Logistikfastighetsbranschen skapar arbetstillfällen över hela världen.

ffog-research_6

Fler än 800 000 personer arbetar i Prologis byggnader – vilket är mer än det sammanlagda antalet anställda hos Coca-Cola, McDonald’s och Starbucks i världen. Bara i USA arbetar nästan 500 000 personer i våra byggnader – vilket är mer än hos General Electric och Boeing tillsammans.

4. Prologis effekt på den globala arbetsmarknaden är betydande.

ffog-research_7

Det omfattar direkt påverkan (816 000 anställningar), indirekt påverkan (664 000 anställningar) och härledd påverkan (892 000 anställningar).

För att sätta det i en kontext: Om vår påverkan på sysselsättningen var en stad, skulle Prologis vara den fjärde största staden i USA – större än Houston, Philadelphia och Phoenix.

ffog-research_8

5. Den ekonomiska effekten av logistikfastigheter ökar det lokala och det federala skatteunderlaget.

Sammantaget bidrar Prologis och våra kunders aktivitet med 16,7 miljarder dollar i skatteintäkter i USA. Med hjälp av IMPLAN:s programvara har Oxford Economics kommit fram till att aktiviteten i Prologis byggnader varje år genererar 11,7 miljarder dollar i federal skatt och 5,0 miljarder dollar i delstats- och lokala skatter. Detta omfattar skatter som genereras genom direkt (5,0 miljarder federalt, 1,0 miljard delstatligt och lokalt), indirekt (2,7 miljarder federalt, 1,4 miljarder delstatligt och lokalt) och härledd effekt (4,0 miljarder federalt, 2,6 miljarder delstatligt och lokalt).6

ffog-research_9
ffog-research_10
ffog-research_11
ffog-research_12

Slutsats: Prologis har en betydande – och mycket större än förväntat – effekt på världsekonomin.

I framtidens varuflöden förutspår vi att Prologis roll kommer att expandera i takt med kundernas växande efterfrågan på allt snabbare leveranser, och det gensvar detta ger hos våra kunder och i deras varuförsörjningskedjor för att möta denna efterfrågan.

Metod

Oxford Economics har använt branschledande bästa praxis för att bedriva forskningen och har skapat en ekonomisk effektmodell baserad på World Input-Output Database för att uppskatta globala ekonomiska värden och sysselsättningspåverkan.

I input-output-modellen hämtades ytdata från dokumentet Prologis Supplemental Information för Q1 2017. Utifrån det gjordes ett antagande om 69 kvadratmeter lageryta per anställd, baserat på tidigare Prologis-forskning. Utifrån anställningssiffrorna beräknades därefter output (i dollar) med hjälp av formler för sysselsättning–output från World Input-Output Database. Dessa värden applicerades på lager- och transportsektorn och användes som input i WIOD-modellen.

Vi talar om tre typer av effekt:

 1. Direkt effekt är sysselsättnings-/värdeökningsbidraget från Prologis med kunder. Det handlar alltså om verksamheten i själva lagerbyggnaderna.
 2. Indirekt effekt är den ekonomiska aktiviteten i Prologis med kunders försörjningskedjor.
 3. Härledd effekt är aktivitet som genereras av konsumtion med anställdas löner, som i sin tur hänger samman med de tre slagen av effekt.

OBS: Frånsett läckage så är den direkta plus indirekta effekten på BNP av 1 dollar konsumerad vara exakt 1 dollar, fördelad direkt och längs försörjningskedjan.

Fotnoter

1. Oxford Economics har i sin forskning skapat en ekonomisk effektmodell baserad på World Input-Output Database för att uppskatta globala ekonomiska värden och sysselsättningspåverkan. I USA tog Oxford Economics hjälp av IMPLAN för att dubbelkontrollera resultaten och ta fram information om ytterligare skattepåverkan.

2. 2012 uppgick det totala flödet av färdiga produkter och delar i USA (exkl. pipelines) till 13,3 biljoner dollar. (Källa: Commodity Flow Survey.) Omräknat till 2017 års värden motsvarar detta 14,3 biljoner dollar, eller 15,9 biljoner dollar med en tillväxt proportionell mot BNP. Den totala logistikytan i USA uppgår till 418 miljoner kvadratmeter. (Källa: Prologis forskning baserad på data från Costar.) Detta ger 3,7 miljoner dollar per 100 kvadratmeter. Men eftersom många varor inte hålls i (industriklassade) logistikfastigheter/distributionscenter räknar Oxford Economics ner denna siffra med ungefär 40 %, vilket ger 2,2 miljoner dollar per 100 kvadratmeter.

3. Den ekonomiska effekten av vår verksamhet har mätts i tre kategorier:

 • Direkt effekt är den ekonomiska aktivitet som äger rum i våra lagerlokaler.
 • Indirekt effekt är den ekonomiska aktivitet som äger rum längs försörjningskedjan som ett resultat av verksamheten vid våra anläggningar.
 • Härledd effekt är den ekonomiska aktivitet som genereras av personer som arbetar i våra byggnader när de spenderar sin lön.

4. Den operativa effektmodellen baseras på ett antagande om 69 kvadratmeter/743 kvadratfot lageryta per anställd, enligt detaljerad forskning bedriven av Prologis i Storbritannien. (Källa: Prologis Research – ”Distribution Warehouses Deliver More Jobs”.) När samma anställningstäthet tillämpas motsvarar detta olika nivåer av ekonomisk aktivitet vid Prologis anläggningar, baserat på lokala arbetsproduktivitetsdata. Den indirekta och härledda effekten varierar också, enligt modellen.

5. Sysselsättningseffekten av vår verksamhet har mätts i tre kategorier:

Indirekt sysselsättningseffekt handlar om dem som är sysselsatta i försörjningskedjan som en effekt av verksamheten vid våra anläggningar.

Härledd sysselsättningseffekt handlar om dem som producerar de varor och tjänster som köps för lönerna till de anställda på anläggningarna eller i försörjningskedjan.

 • Direkt sysselsättningseffekt handlar om dem som arbetar på anläggningarna.
 • Indirekt sysselsättningseffekt handlar om dem som är sysselsatta i försörjningskedjan som en effekt av verksamheten vid våra anläggningar.
 • Härledd sysselsättningseffekt handlar om dem som producerar de varor och tjänster som köps för lönerna till de anställda på anläggningarna eller i försörjningskedjan.

6. Den skattemässiga effekten av vår verksamhet har mätts i tre kategorier:

 • Direkt skatteeffekt är de skatter som genereras av den ekonomiska aktivitet som äger rum vid våra anläggningar.
 • Indirekt skatteeffekt är de skatter som genereras av den ekonomiska aktivitet som äger rum i försörjningskedjan som en följd av verksamheten vid våra anläggningar.
 • Härledd skatteeffekt är de skatter som genereras av den ekonomiska aktivitet som sker tack vare lönerna till de anställda på anläggningarna eller i försörjningskedjan.

Forward-Looking Statements

This material should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security. We are not soliciting any action based on this material. It is for the general information of customers of Prologis.

This report is based, in part, on public information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. No representation is given with respect to the accuracy or completeness of the information herein. Opinions expressed are our current opinions as of the date appearing on this report only. Prologis disclaims any and all liability relating to this report, including, without limitation, any express or implied representations or warranties for statements or errors contained in, or omissions from, this report.

Any estimates, projections or predictions given in this report are intended to be forward-looking statements. Although we believe that the expectations in such forward-looking statements are reasonable, we can give no assurance that any forward-looking statements will prove to be correct. Such estimates are subject to actual known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those projected. These forward-looking statements speak only as of the date of this report. We expressly disclaim any obligation or undertaking to update or revise any forwardlooking statement contained herein to reflect any change in our expectations or any change in circumstances upon which such statement is based.

No part of this material may be (i) copied, photocopied, or duplicated in any form by any means or (ii) redistributed without the prior written consent of Prologis.

About Prologis Research

Prologis’ Research department studies fundamental and investment trends and Prologis’ customers’ needs to assist in identifying opportunities and avoiding risk across four continents. The team contributes to investment decisions and long-term strategic initiatives, in addition to publishing white papers and other research reports. Prologis publishes research on the market dynamics impacting Prologis’ customers’ businesses, including global supply chain issues and developments in the logistics and real estate industries. Prologis’ dedicated research team works collaboratively with all company departments to help guide Prologis’ market entry, expansion, acquisition and development strategies. 

About Prologis

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of June 30, 2017, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 684 million square feet (63.6 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern distribution facilities to a diverse base of approximately 5,200 customers across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Om Oxford Economics

Oxford Economics grundades 1981 och är ett av världens främsta oberoende analysföretag som erbjuder rapporter, prognoser och analysverktyg för 200 länder, 100 industrisektorer och fler än 4 000 platser. Företagets förstklassiga modeller och analysverktyg för global ekonomi och industri ger enastående möjligheter till prognoser för externa marknadstrender och för bedömning av ekonomiska, sociala och marknadsmässiga effekter.

Oxford Economics är en viktig rådgivare för kunskapsledare och beslutsfattare inom företags-, finans- och myndighetssektorerna. Företagets globala kundbas omfattar nu över 1 200 internationella organisationer, däribland ledande multinationella företag och finansinstitut, myndigheter, handelsorganisationer, ledande universitet, konsultföretag och tankesmedjor.

De har sitt huvudkontor i Oxford i England och regionalkontor i London, New York och Singapore, samt ytterligare drygt 20 kontor runtom i världen. De har 300 heltidsanställda, varav 200 ekonomer, branschexperter och business editors – ett av världens de största team av makroekonomer och kunskapsledare. Företagets globala team har stora färdigheter inom ett brett spektrum av verktyg och metoder för forskning och kunskapsledning, från ekonometrimodellering, scenarioframtagning och ekonomisk effektanalys till marknadsundersökningar, fallstudier, expertpaneler och webbanalys. Deras inhouse-expertis understöds av ett nätverk av fler än 500 ekonomer, analytiker och journalister i hela världen.

Download Report

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.